dzisiaj jest: 18 marca 2019. imieniny: Anzelm, Cyryl, Edward
wersja polska 
A+ A-
Urząd Miasta i Gminy
w Kunowie
tel. +48 (41) 26-13-174
urzad@kunow.pl
urzadkunow@wp.pl

MAPA SERWISU

Zapraszamy*

Aktualności

Nasza Gmina

    • Historia

    • Informacje statystyczne

    • Położenie

    • Przyroda

    • Edukacja

    • Sport i rekreacja

    • Bezpieczeństwo

    • OSP

    • Kultura

    • Inwestycje Gminne

Samorząd lokalny*

    • Urząd Miasta i Gminy

        • Władze Gminy

        • Referaty

            • Urząd Stanu Cywilnego

            • Gospodarka Przestrzenna

            • Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Lokalnego

            • Referat Spraw Obywatelskich

            • Referat Księgowości i Wymiaru Podatków

            • Referat Organizacyjny

        • Kierownicy Referatów

    • Rada Miejska

        • Komisje

    • Sołectwa

Dla interesanta*

    • Informator teleadresowy

    • Ochrona środowiska

    • Zagospodarowanie przestrzenne

    • Numer konta

    • Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kunów

    • Program Ochrony Zabytków

    • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

    • Wzory druków

Zamówienia publiczne

    • Rok 2013

        • Ogłoszone powyżej 14 tys. euro

            •  Ogłoszenie - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nietulisko Duże unieważniony

            • Ogłoszenie - Przebudowa targowiska miejskiego w Kunowie – ul. Kościuszki

            • Ogłoszenie - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nietulisko Duże

            • Ogłoszenie - Załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Kunów

            • Ogłoszenie - Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie.

            • Ogłoszenie - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw

            • Ogłoszenie nowe - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Kunów

            • Zaproszenie do złożenia oferty - Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Gimnazjum w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku i Publicznego Przedszkola w Kunowie w roku szkolnym 2013/2014

            • Ogłoszenie - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów”.

            • Ogłoszenie - Zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów piśmienniczych w ramach projektu systemowego pt. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Kunów”

            • Ogłoszenie - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunów i jednostek organizacyjnych gminy w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2017 r.

            • Ogłoszenie - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014 do budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie

            • Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej.

            • Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej. - II przetarg

        • Ogłoszone poniżej 14 tys. euro

            • Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa kart SIM

            • Zaproszenie do złożenia oferty

            • Zaproszenie do złożenia oferty - materiały biurowe

            • Zaproszenie do złożenia oferty - meble

            • Zaproszenie do złożenia oferty - przeprowadzenie kampanii

            • Zaproszenie do złożenia oferty - środki czystości

            • Zaproszenie do złożenia oferty - prace geodezyjno - kartograficzne Rudka

            • Zaproszenie do złożenia oferty - nadzór inwestorski targowica

            • Zaproszenie do złożenia oferty - nadzór inwestorski kanalizacja Nietulisko

            • Zaproszenie do złożenia oferty - Remont i wyposażenie świetlicy środowiskowej w Dołach Biskupich

            • Zapytanie cenowe - Wykonanie materiałów promocyjnych do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów”

            • Ogłoszenie - Dostawa bramek do piłki nożnej

            • Ogłoszenie nowe - Utwardzenie istniejącego placu przy szkole w Wymysłowie

            • Zaproszenie do złożenia oferty - Wykonanie trawników dywanowych na nowo urządzonym zieleńcu rynkowym - Plac Wolności w Kunowie

            • Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawę i montaż wiaty przystankowej w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Boksycka.

            • Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawę i montaż wyposażenia do budynku remizy OSP w Nietulisku Małym w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Nietulisko Małe.

            • Zaproszenie do złożenia oferty - Konserwacja boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy

            • Zaproszenie do złożenia oferty - Wykonanie trawników dywanowych na nowo urządzonym zieleńcu rynkowym - Plac Wolności w Kunowie

            • Ogłoszenie - Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Gminy Kunów.

            • Zaproszenie do złożenia oferty - Przystosowanie remizy OSP w Nietulisku Małym do pełnienia roli świetlicy wiejskiej.

            • Zaproszenie do złożenia oferty - Remont budynku świetlicy w Chocimowie – szansą na rozwój turystyki i zachowania dziedzictwa przyrodniczo – historycznego..

    • Rok 2014

        • Ogłoszone powyżej 30 tys. euro

            • Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu dostawczego z zabudowaną przestrzenią ładunkową z wyposażeniem do monitoringu kanałów.

            • Zakup paliwa do pojazdów i urządzeń jednostek organizacyjnych Gminy Kunów i jednostek OSP z terenu gminy.

            • Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej

            • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej Janik – Kunów

            • Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Gimnazjum w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku i Publicznego Przedszkola w Kunowie w roku szkolnym 2014/2015

            • Gminne Centrum Sportu – remont bloku sportowego w Kunowie

            • Udzielenie Gminie Kunów kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000

            • Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów

            • Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie

        • Ogłoszone poniżej 30 tys. euro

            • Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Kunów w 2014 roku.

            • Przebudowie słupa linii niskiego napięcia na działce nr 320 i linii napowietrznej oraz przebudowie słupa telekomunikacyjnego z kablem napowietrznym poza pas drogi na jej pograniczu.

            • Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kunów w 2014 roku

            • Sukcesywne dostawy środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Kunów w 2014 roku.

            • Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej projektu- ogłoszenie w prasie lokalnej

            • Rozeznanie rynku

            • Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej projektu- ogłoszenie w prasie lokalnej - II ogłoszenie

            • Opracowanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzenia oczyszczonych ścieków deszczowych z terenów utwardzonych dróg gminnych do wody

            • Zaproszenie do złożenia oferty na - Dostawę elementów ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Partyzantów w Kunowie

            • Zaproszenie do złożenia oferty na - Dostawę sceny o wymiarach 6,0x8,0 m z zadaszeniem do obsługi imprez plenerowych w ramach zadania „Śladami Kunowskiej Tradycji” – organizacja imprez plenerowych na rzecz rozwoju społeczno – kultu

            • Zaproszenie do złożenia oferty - Wykonanie częściowego ocieplenia elewacji zewnętrznej budynku remizy OSP w Janiku.

            • Zaproszenie do złożenia oferty - Prace geodezyjno - kartograficzne

            • Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa budynku jednostki OSP „Agromet” w Kunowie, zadanie pod nazwą „Garaż na samochód strażacki z zapleczem socjalnym na dz. nr ewid. 308/37, 308/38 w Kunowie” w części dotyczącej wykonania ro

            •  Dostawa miału do kotłowni Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie

            • „Dostawa kotła na paliwo stałe – węgiel, o mocy 55 kW dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie”

            • Założenie ewidencji dróg gminnych oraz obiektów mostowych i przepustów na terenie gminy Kunów oraz dostawa systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych.

            • Dostawa stojącego kotła gazowego, o mocy 35 kW dla potrzeb ośrodka zdrowia w Kunowie.

            • Nadzór inwestorski o specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych na zadaniu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Janik i modernizacja na oczyszczalni ścieków w Kunowie.

            • Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów

            • Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich

    • Rok 2015

        • Ogłoszone powyżej 30 tys. euro

        • Ogłoszone poniżej 30 tys. euro

            • Zakup i wymiana uszkodzonych elementów kotła nr 1 oraz uruchomienie kotła nr 2, znajdujących się w kotłowni gazowej przy ul Fabrycznej 2 w Kunowie.

            • Wykonanie operatu szacunkowego

            • Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Kunów w 2015 roku.

            • Zakup i montaż okien do budynku SzkołyPodstawowej w Miłkowskiej Karczmie W ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Miłkowska Karczma

            • Dostawa sceny o wymiarach 6,0 x 8,0 m, z zadaszeniem, do obsługi imprez plenerowych

            • Załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo – cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kunów

            • Świadczenie usługi transmisji danych telemetrycznych i monitoringu wraz z dostawą kart SIM do kontrolerów mikroprocesorowych sterowania oświetleniem drogowym na terenie Gminy Kunów.

            • Opracowaniu operatu szacunkowego

    • Archiwum przetargi

        • Ogłoszenia o przetargach

        • Wyniki

        • Wyjaśnienia do przetargów

Wieści z Urzędu

    • Ogłoszenia

    • Gospodarka nieruchomościami

        • Rok 2013

            • Wykazy

            • Informacje

            • Przetargi nieruchomości

        • Rok 2014

            • Wykazy

            • Przetargi nieruchomości

        • Archiwum

            • Wykazy

            • Przetargi nieruchomości

    • Nabór na wolne stanowisko pracy

        • Rok 2013

        • Rok 2015

Szkolne wieści

MGOPS Kunów

    • Dane Ośrodka

    • Projekt "WSPÓLNA SPRAWA"

Ciekawe strony

Kamerki online

    • Kunów Rynek

    • Kunów Orlik

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

    • 2013

    • 2014

    • 2015

BIP*

Urzędowy Dziennik Rzeczypospolitej Polskiej, Monitor Polski*

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego*

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu*

Wnioski*

arch*

e - PUAP*

SISMS*

CEIDG*

WKU Sandomierz*

Geoportal*

Wrota Świętokrzyskie*

Krzemienny Krąg*

e - świętokrzyskie*

SIPWS*

Galeria*

Pogoda*

Pierwsza Pomoc*

WOK - Kielce*

Internetowy rozkład jazdy*

<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA